Huishoudelijke Regels

Huishoudelijke Regels

1. Ritten vergoeding

Voor het uitzetten van een dagrit en bijzondere ritten (openingsrit, bbq-rit, ochtendrit en de snertrit)is een vergoeding ter beschikking voor de organisator van € 25,00. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de penningmeester.

* * * * * * * * * *

2. Onkosten vergoeding Spijkweekend en/of andere opties van georganiseerde weekenden.

Voor het organiseren van een weekend is een vergoeding ter beschikking van € 25,00 per dag.Hiertoe dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de penningmeester.Uiteraard hangt het van de organisatie af of men hiervan gebruik zal willen maken.

* * * * * * * * * *

3. Fruitmand

Alleen leden krijgen een fruitmand bij langdurige ziekte of ongeval, mits dit bekend is bij het bestuur.Het bestuur beslist uiteindelijk of er recht is op een fruitmand.Niet leden krijgen een kaartje, wanneer een ziekte of ongeval bekend is bij het bestuur.

4. Geboorte

Wanneer bij het bestuur bekend is dat er een geboorte van een kind heeft plaatsgevonden bij één van de leden, zal er een kaartje worden verstuurd.

* * * * * * * * * *

5. Loot rit

Deelname aan een Loot rit van de Spijkrijders is inclusief 1 gratis consumptie.

* * * * * * * * * *

6. Stemrecht

Alleen leden hebben stemrecht.

* * * * * * * * * *

7. Bestuursleden

Alleen leden mogen zich kiesbaar stellen voor een bestuursfunctie.Een bestuursfunctie geldt voor de 1e termijn voor een periode van drie jaar. Na deze periode kan die termijn jaarlijks met één jaar worden verlengd.Aftreden van het volledige bestuur is niet mogelijk. Er mogen maximaal 2 bestuursleden aftreden na een zitting van minimaal 3 jaar.

8. Lidmaatschap

Het lidmaatschap dient te geschieden door automatische incasso.
Dit zal medio Januari worden afgeschreven van de rekening.
Het lidmaatschap is geldend voor een heel kalenderjaar.Personen die als lid van de vereniging wensen te worden toegelaten dienen een daartoe geëigend inschrijfformulier ingevuld en ondertekend aan de secretaris te sturen.

* * * * * * * * * *

9. Contributie

De leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en waar nodig gewijzigd.

* * * * * * * * * *

10. Beëindiging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden tegen het einde van het kalenderjaar. Dit geschiedt door een schriftelijke kennisgeving met een kleine toelichting.Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van de contributie.

* * * * * * * * * *

11. Aansprakelijkheid

Leden van M.T.C. de Spijkrijders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het eigen rijgedrag, snelheidsovertredingen, veroorzaakte ongevallen etc. M.T.C. de Spijkrijders kan nimmer aansprakelijk gesteld worden c.q. aanvaarden voor ongevallen, verkeersfouten of andere mogelijke incidenten.